SERAMİKSAN Adresimiz

Cumhuriyet Mah. 23 Nisan Bulvarı No:111  MİLAS MUĞLA

Tel : 0 252 512 91 58           Fax : 0 252 512 58 84

E-Posta :  bal-ser@hotmail.com      info@bal-ser.com.tr

 

GRANİSER Adresimiz

Cumhuriyet Mah. 23 Nisan Bulvarı No:163  MİLAS MUĞLA

Tel : 0 252 513 12 56           Fax : 0 252 513 09 43

E-Posta :  bal-ser@hotmail.com      info@bal-ser.com.tr